logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc

 

 

Definire ajutor de stat

 

 

NOU! Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat în temeiul art. 107 alin. (1) din TFUE


 

Reglementări procedurale comunitare

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din TFUE

 

Regulamentul (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE


Regulamentul (UE) nr. 2282/2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 în ceea ce privește formularele de notificare și fișele de informații


Regulamentul (UE) nr. 372/2014
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2014 în ceea ce priveşte calcularea anumitor termene, gestionarea plângerilor, identificarea şi protejarea informaţiilor confidenţiale

 

Regulamentul (CE) nr. 1125/2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, în ceea ce priveşte partea III.2, partea III.3 şi partea III.7 din Anexa I la Regulament

 

Corrigendum din 28.01.2005 la Regulamentul (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE (versiunea în limba engleză)


Corrigendum din 25.05.2005 la Regulamentul (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE (versiunea în limba engleză)

 

Regulamentul (CE) nr. 1627/2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 în ceea ce priveşte formularele standard de notificare ale ajutoarelor de stat (versiunea în limba engleză)

 

Regulamentul (CE) nr. 1935/2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE (versiunea în limba engleză)

 

Regulamentul (CE) nr. 1147/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE

 

Regulamentul (CE) nr. 271/2008 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE

 

Regulamentul (UE) nr. 1588/2015 al Consiliului privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare orizontale

 

 Regulamentul (UE) nr. 733/2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 994/98 de aplicare a art. 92 și 93 din Tratatul de instituire a Comunității Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale

 

Comunicarea Comisiei Europene din 27.09.2005 privind modalităţile de transmitere electronică a notificărilor ajutoarelor de stat, inclusiv adresele, precum şi dispoziţiile necesare pentru asigurarea protecţiei informaţiilor confidenţiale

 

Comunicarea Comisiei C(2003) 4582 din 01.12.2003 privind secretul profesional în deciziile din domeniul ajutorului de stat

 

Comunicarea Comisiei din 09.04.2009 privind cooperarea dintre instanţele naţionale şi Comisie în domeniul ajutorului de stat

 

Comunicarea Comisiei din 22.05.2002 privind stabilirea regulilor aplicabile pentru evaluarea ajutorului de stat ilegal

 

Comunicarea Comisiei din 15.11.2007 pentru o punere în aplicare eficientă a deciziilor Comisiei de obligare a Statelor Membre să recupereze ajutorul de stat ilegal şi incompatibil

 

Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului privind stabilirea regulilor care se aplică termenelor, datelor şi expirării termenelor

 

Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definiţia întreprinderilor mici şi mijlocii (disponibilă numai în limba engleză)

 

Comunicarea Comisiei - Model de declaraţie privind calitatea de întreprindere mică şi mijlocie (disponibil numai în limba engleză)

 

Corrigendum la Comunicarea Comisie — Model de declaraţie privind calitatea de întreprindere mică şi mijlocie (disponibil numai în limba engleză)

 

 

Pachetul de simplificare a procedurilor comunitare

 

 

Comunicarea Comisiei din 29.04.2009 privind o procedură simplificată de tratare a anumitor tipuri de ajutoare de stat

 

Comunicarea Comisiei din 29.04.2009 privind Codul practicilor optime de desfăşurare a procedurilor de control al ajutoarelor de stat

 

 

Transparenţa relaţiilor financiare şi a ajutoarelor de stat

 


Comunicarea Comisiei din 13.11.1993 privind aplicarea art. 92 şi 93 din Tratatul CE şi a art. 5 din Directiva 80/723/CEE a Comisiei în cazul întreprinderilor publice din industria prelucrătoare

 

Directiva Comisiei din 16.11.2006 privind transparența relațiilor financiare dintre autoritățile publice și întreprinderile publice, precum și transparența financiară în cadrul anumitor întreprinderi (disponibil numai în limba engleză)

 

 

Exceptări de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană

 

 

 Regulamentul (CE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu Piaţa comună în aplicarea art. 107 şi 108 din TFUE (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare)


Regulamentul (UE) 1084/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește ajutoarele pentru infrastructurile portuare și aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură și pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de agrement multifuncționale, precum și schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce privește calcularea costurilor eligibile


 Regulamentul (CE) nr 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu Piața comună în aplicarea art. 107 și 108 din TFUE (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare)

 

 

Ajutorul de minimis

 

 

  Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis

 

 

Ajutoare orizontale

 

 

  Orientări comunitare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014 - 2020

 

Comunicarea Comisiei - Criterii pentru analiza compatibilității cu Piața internă a ajutorului de stat destinat să promoveze realizarea unor proiecte importante de interes european comun


  Cadrul comunitar privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare

 

  Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru protecţia mediului şi energie 2014-2020


 Rectificare la Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru protecția mediului și energie 2014-2020

 

 Orientările comunitare privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2012


NOU! Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru promovarea investițiilor de finanțare de risc


NOU! Comunicarea Comisiei - Linii directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor non-financiare aflate în dificultate

 

Comunicarea Comisiei – Criterii pentru analiza compatibilităţii ajutoarelor de stat pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor defavorizaţi şi a celor cu handicap, care fac obiectul notificării individuale

 

Comunicarea Comisiei - Criterii pentru analiza compatibilităţii ajutoarelor de stat pentru formare care fac obiectul notificării individuale

 

Comunicarea Comisiei - Criterii pentru evaluarea detaliată a ajutoarelor regionale pentru proiecte mari de investiţii

 

 

Modificarea unor reglementări sectoriale și a unor instrumente specifice de ajutor de stat

 


Comunicarea Comisiei de modificare a Comunicărilor Comisiei referitoare la Orientări ale UE pentru aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în cazul dezvoltării rapide a rețelelor de comunicații în bandă largă, Orientări privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020, Ajutoarele de stat pentru filme și alte opere audiovizuale, Orientări privind ajutoarele de stat pentru promovarea investițiilor de finanțare de risc și Orientări privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene

 

 

Ajutoare sectoriale

 

 

NOU! Orientările comunitare pentru aplicarea normelor privind ajutorul de stat în cazul dezvoltării rapide a reţelelor de comunicaţii în bandă largă

 

Comunicarea Comisiei din 02.07.2009 privind aplicarea normelor privind ajutoarele de stat serviciilor publice de radiodifuziune


Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 al Consiliului privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui

 

Decizia Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive

 

NOU! Comunicarea Comisiei din 14.11.2013 privind ajutoarele de stat pentru filme şi alte opere audiovizuale
 

Comunicarea Comisiei din 26.07.2001 cu privire la metodologia de analiză a ajutorului de stat legat de costurile irecuperabile

 

Comunicarea Comisiei din 06.02.1998 privind aplicarea normelor de concurenţă în sectorul poştal şi privind evaluarea anumitor măsuri de ajutor de stat cu privire la serviciile poştale

 

NOU! Comunicarea Comisiei din 06.12.2013 privind prelungirea aplicării Cadrului comunitar privind ajutoarele de stat acordate în industria construcţiilor de nave


Cadrul comunitar privind ajutoarele de stat acordate în industria construcţiilor de nave

 

Comunicarea Comisiei din 19.03.2002 privind ajutorul pentru salvare şi restructurare şi ajutorul pentru închidere în sectorul siderurgic

 

Comunicarea Comisiei din 26.06.2002 privind anumite aspecte legate de abordarea cazurilor de concurenţă apărute în urma expirării Tratatului CECO

 

NOU! Comunicarea Comisiei din 05.06.2012 - Orientări privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2012

 

NOU! Comunicarea Comisiei de modificare a Comunicării Comisiei din 05.06.2012 - Orientări privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii cu efect de seră după 2012

 

 

Instrumente specifice de ajutor de stat


NOU!  Comunicarea Comisiei privind recuperarea ajutoarelor de stat ilegale și incompatibile 


Comunicarea Comisiei din 20.06.2008 cu privire la aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii


NOU! Comunicarea Comisiei de modificare a anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt

 

NOU! Comunicarea Comisiei din 2013 privind extinderea până la sfârşitul anului 2014 a listei statelor care prezintă un nivel de risc comercial evaluabil din Comunicarea Comisiei către Statele Membre privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene la asigurările creditelor de export pe termen scurt (versiunea în limba engleză)

 

NOU! Comunicarea Comisiei din 19.12.2012 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene asigurărilor creditelor de export pe termen scurt

 

NOU! Comunicarea Comisiei din 22.12.2012 privind modificarea Anexei Comunicării Comisiei din 19.12.2012 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene asigurărilor creditelor de export pe termen scurt

 

Comunicarea Comisiei din 10.12.1998 privind aplicarea normelor privind ajutorul de stat în cazul măsurilor referitoare la impozitarea directă a activităţilor economice

 

 

Servicii de interes economic generalNOU! Regulamentul (UE) 2018/1923 al Comisiei din 7 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 360/2012 în ceea ce privește perioada de aplicare a acestuia

 

NOU! Comunicarea Comisiei privind aplicarea normelor Uniunii Europene în materie de ajutor de stat în cazul compensaţiei acordate pentru prestarea unor servicii de interes economic general


NOU! Decizia Comisiei din 20.12.2011 privind aplicarea art. 106 alin. (2) din TFUE în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general


NOU! Comunicarea Comisiei - Cadrul Uniunii Europene pentru ajutoarele de stat sub forma compensaţiilor pentru obligaţia de serviciu public

 

NOU! Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25.04.2012 privind aplicarea art. 107 şi 108 din TFUE în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general

 

 

Ajutorul de stat în sectorul transporturilor

 

 

NOU! Orientările UE privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor şi companiilor aeriene


NOU! Comunicarea Comisiei privind prelungirea regimului specific pentru ajutoarele de exploatare acordate aeroporturilor cu până la 700.000 de pasageri pe an, prevăzut în Orientările privind ajutoarele de stat acordate aeroporturilor și companiilor aeriene


Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor feroviare

 

Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat în domeniul transportului maritim

 

Comunicarea Comisiei din 2008 cu privire la Orientările privind ajutoarele de stat complementare finanțării comunitare pentru lansarea autostrăzilor maritime


Comunicarea Comisiei din 2009 de stabilire a unor orientări privind ajutoarele de stat pentru societățile de administrare a navelor

 

Comunicarea Comisiei din 2009 de stabilire a unor orientări privind ajutoarele de stat pentru societățile de administrare a navelor

 

 

Reglementări comunitare privind serviciile publice de transport

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi 1107/70 ale Consiliului


NOU! Regulamentul (UE) nr. 2338/2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători


NOU! Comunicarea Comisiei referitoare la orientări pentru interpretarea Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători

Regulamentul (CEE) nr. 1192/69 privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare

 

 

Reglementări comunitare în domeniul agricol şi forestier

 

 

NOU! Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR


NOU! Orientările UE privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020

 

NOU! Informarea CE de modificare a Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020


NOU!
Regulamentul (UE) nr. 702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu Piaţa internă, în aplicarea art. 107 şi 108 din TFUE

NOU! Regulamentul (CE) nr. 1408/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din TFUE ajutoarelor de minimis în sectorul producţiei agricole

 

 

Reglementări comunitare în domeniile pescuitului şi acvaculturii

 


NOU! Regulamentul (UE) nr. 508/2014 privind Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului

 

Orientările comunitare pentru examinarea ajutoarelor de stat pentru pescuit şi acvacultură

 

NOU! Regulamentul (UE) nr. 1388/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și comercializarea produselor obținute din pescuit și acvacultură ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

 

NOU! Regulamentul (UE) nr. 717/2014 privind aplicarea art. 107 şi 108 din TFUE ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului şi acvaculturii