logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc


Avize 2018


Aviz 4930Aviz referitor la măsura administrativă de atribuire în mod direct a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Arad către întreprinderea Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad
Aviz 7074Aviz referitor la proiectul de Ordin comun al ministrului fondurilor europene și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale privind schema de ajutor de stat pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă (NGA) și a accesului la internet în cadrul Programului Operațional Competitivitate
139Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru stimularea mediului economic şi diminuarea arieratelor bugetare în oraşul Răcari, judeţul Dâmboviţa, prin acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai oraşului Răcari, judeţul Dâmboviţa
168Aviz referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităţilor de inovare și transfer tehnologic în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
202Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor majorări de întârziere aferente obligaţiilor la bugetul local, conform legii, datorate de către persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, asociaţii, fundaţii şi alte entităţi de drept privat care au calitatea de ontribuabili la bugetul local al comunei Maxineni, judeţul Brăila
261Aviz referitor la modificarea schema de ajutor de minimis pentru participarea la festivaluri şi târguri de filme, interne şi internaţionale
261Aviz referitor la modificarea schemei de ajutor de minimis pentru distribuirea și exploatarea filmelor româneşti de toate genurile
261aAviz referitor la modificarea schemei de ajutor de minimis pentru susţinerea de programe de cultură, educaţie, cinematografică, organizare de evenimente culturale cinematografice, precum şi pentru editarea de publicaţii de specialitate
678Aviz referitor la proiectul de Hotărâre privind modificarea HCL nr. 333/24.11.2016 privind atribuirea în gestiunea delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suveava
708Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis reprezentând acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale în vederea stimulării investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul orașului Slănic Moldova
1064Avizul referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”, aferentă Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020
1153Aviz referitor la proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 3254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
1153Aviz referitor la proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 760/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
1426Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis, reprezentând scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri aferente parcurilor industriale de pe raza Comunei Brazi, precum şi de la plata oricăror taxe datorate bugetului local al unităţii administrativ teritoriale Brazi pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire şi/sau autorizaţii de desfiinţare de construcţii pentru terenurile şi clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integral din parcul industrial
1546Aviz referitor la proiectul de hotărâre a Consiliului local Miercurea-Ciuc privind aprobarea procedurii de ajutor de minimis pentru perioada 2018-2020, respectiv acordării subvenției pentru cofinanțarea activităților Clubului Sportiv pe anul 2018
1823Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. SRL
2323Aviz referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
2342Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii directe a serviciului de alimentare cu apă în comuna Ucea
2391Aviz referitor la proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea actualizării Contractului din 2016 de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018, încheiat cu Societatea Comercială de Transport cu Metroul București ,,Metrorex'' SA, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016, cu modificările și completările ulterioare
2460AVIZ referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de minimis individual prin majorarea capitalului social al SC Gospodaria Comunala Arad SA in anul 2018
2461Aviz referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis sub forma de împrumuturi pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul programului Operaţional Competitivitate
2865Aviz referitor la proiectul de Ordin privind acordarea unui ajutor de exploatare, exceptat de la obligația notificării, Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” – S.A., pentru anii 2018-2020
3116Aviz referitor la proiectul de Hotărâre privind aprobarea unui ajutor de minimis individual prin majorarea capitalului social al societăţii Administrativ Serv Luduş S.R.L.
3134Aviz referitor proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local al Comunei Șelimbăr pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în cadrul Parcului Industrial Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Șelimbăr
3250Aviz referitor la proiectul de Decizie privind aprobarea schemei de ajutor de stat ,,Finanțarea proiectelor CD din cadrul Programului Cercetare (RO 02), finanțat prin Mecanismele financiare Spațiul Economic European (SEE) și Norvegian 2014-2021’’
3281Aviz referitor la proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru încredințarea către CN Unifarm SA a serviciului de interes economic general, în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane
3338Aviz referitor la proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7021/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, în parteneriat cu entitățile de inovare și transfer tehnologic, în cadrul Programului operațional regional 2014-2020
3352Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, datorate de către persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, asociaţii, fundaţii şi alte entităţi de drept privat care au calitatea de contribuabili la bugetul local al oraşului Techirghiol
3428Aviz referitor proiectul de hotarare privind acordarea unui ajuor de minimis individual pt “Incubatorul de afaceri Sf Gheorghe Covasna prin fondator Covimm Consulting SRL
3511Aviz referitor la proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Tg. Jiu privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local, prin curse regulate, pe raza administrativ-teritorială a municipiului Tg. Jiu, către Transloc SA
3669Aviz referitor la proiectul de hotarare privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru stimularea investitiilor si crearea de noi locuri de munca in Municipiul Vaslui
4006Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de minimis individual reprezentând scutiri de la plata impozitului pe teren, societăţii Tetarom S.A., administratorul parcului industrial TETAROM III, situat pe raza administrativ teritorială a Comunei Jucu
4306Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, la bugetul local al Oraşului Năvodari, pentru persoanele fizice si juridice care deţin în proprietate clădiri şi care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioadă de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, pentru anii 2019-2020
4325Aviz referitor la proiectul de Hot[r\re privind modificarea HCL nr. 19/29.01.2015
4464Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, datorate de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Oraşului Oraviţa
4615Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis multianual pentru sprijinirea IMM-urilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna
4707Aviz referitor la modificarea Schemei de contragarantare destinată sprijinirii accesului la finanţare al IMM – contragaranţii de valori mici
4707.Aviz referitor la modificarea Schemei de contragarantare destinată sprijinirii accesului la finanţare al IMM – contragaranţii de valori mari
4866Aviz referitor la măsura administrativă de atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, precum și a celor privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în municipiul Pitești, către întreprinderea Salpitflor Green SA Pitești
5140Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de minimis individual multianual Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare pentru derularea programului privind schema de ajutor de minimis pentru stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii din municipiul Sfântu Gheorghe, acoperirea cheltuielilor de funcţionare ale Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna, precum şi pentru derularea altor programe în comun cu Municipiul Sfântu Gheorghe
5201Aviz referitor proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru rezidenţii parcurilor industriale, inclusiv societăţile administrator, din Comuna Miroslava
5205Aviz referitor la proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea privind atribuirea direcă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și microbuxe, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Rm. Vâlcea, către ETA SA
5271Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de minimis individual pentru majorarea capitalului social al Societăţii pentru lucrări de drumuri şi poduri „Reiser” S.A. Bârlad
5388Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii directe a serviciului de iluminat public în municipiul Bîrlad
6010Aviz referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat ,,Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în sector pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole'' în cadrul PNDR 2014-2020
6187Aviz referitor la proiectul de hotărâre a Consiliului Local al municipiului Satu Mare privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, pe raza administrativ-teritorială a municipiului Satu Mare, către Transurban SA
6292Aviz referitor la proiectul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Reșița privind aprobarea completării/modificării Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 333/20.12.2017
6439Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de minimis individual reprezentând scutiri de la plata impozitului pe clădiri, societăţii Transilvania Construcţii S.A., care operează în parcul industrial TETAROM III, situat pe raza administrativ teritorială a Comunei Jucu.
6672Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de minimis individual prin majorarea capitalului social al S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. Bârlad
6681Aviz referitor la - proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Timiş privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru finanţarea spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităților publice locale din judeţul Timiş
6698Aviz referitor la proiectul de Ordin privind revizuirea schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților, având ca obiectiv ,,Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare intelegentă conform SNCDI'', aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5795/30.08.2017
6963Aviz referitor la proiectul de Ordin privind acordarea unui ajutor de investiții, exceptat de la obligația, Societății Naționale ,,Aeroportul Internațional M. Kogălniceanu’’ – Constanța – S.A., pentru anii 2018-2020
6964Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii directe a serviciului de întreținere a sistemului de iluminat public festiv de sărbători în municipiul Timișoara
7115Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor obligații datorate bugetului local de către întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a minicipiului Dej
7115Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor obligații datorate bugetului local de către întreîntreprinderile care activează pe raza administrative-teritorială a municipiului Dej
7481Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Iași care beneficiază, în anii fiscali 2019-2020, de reducerea impozitului pe clădirile aflate ,,în clasă energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel național și internațional ca și ,,clădire verde”
7546Aviz referitor la proiectul de Ordin privind implementarea Schemei de ajutor de minimis aferentă Proiectului ,,Servicii integrate de export pentru IMM-urile din România’’ din cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, Aria de Concentrare 7: Dezvoltarea sectorului privat și promovarea exportului IMM-urilor și/sau promovarea standardelor
7779Aviz referitor la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
8106Aviz referitor la proiectul de Hotărâre de Guvern privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru măsura de promovare a vinurilor în țări terțe, aferentă Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018
8114Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice autorizate, persoane juridice, întreprinderi individuale și asociații familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Recea
8422Aviz referitor la proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie
8717Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor individual de minimis pentru majorarea capitalului social al SC PUBLISERV SA
9214Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor;
10081 Aviz referitor la Proiectul de Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis ,,Sprijin pentru înființare de întreprinderi sociale"
10081Aviz referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis -Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale
10265AVIZ referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis reprezentând scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, restante la plată, datorate bugetului local de cătrepersoanele juridice, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, persoanele fizice autorizate, asociațiile familiale de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vatra Dornei
10456Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxe locale datorate de către persoane juridice persoanelor juridice care au calitatea de contribuabili ai Muncipiului Târgoviște
10569 Aviz referitor la măsura administrativă de atribuire în mod direct a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiunea în municipiul Iași operatorului Compania de Transport Public Iași SA
10620Aviz referitor la proiectul de Ordonanță a Guvernului privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
10750AVIZ referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis in beneficiul SC ECOSISTEM VICTORIA SRL
10780Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii directe a serviciului de măturat, spălat, stropit și întrețienre a căilor publice, și, respective, a serviciului de curățare și transport al zăpezii și menținerea în funcțiune a căilor de circulație pe timp de poleis au de îngheț, în municipiul Gheorghieni, județul Harghita
10951AVIZ referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis, în vederea susținerii operatorului SC Ecosistem Victoria SRL în scopul asigurării funcționării serviciului public de salubrizare în comuna Arpașu de Jos, jud. Sibiu
11058.Aviz referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică în cadrul Programului Operațional Competitivitate
11066AVIZ referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului individual de minimis, în vederea susținerii operatorului SC EcoSistem Victoria SRL în scopul asigurării funcționării serviciului public de salubrizare Victoria
11085Aviz referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică în cadrul Programului Operațional Competitivitate
11108AVIZ referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru majorarea capitalului social al Societății Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș SA
11115Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alteobligații de plata datorate bugetului local de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al oraşului Titu
11124Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea ajutorului de minimis individual pentru Clubul Sportiv Minaur Baia Mare - echipa de handbal masculin
11155Aviz referitor la măsura administrativă de atribuire în mod direct a contractului de delegare, prin achiziție publică de servicii, a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Bacău
11191AVIZ referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorarilor de întîrziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte obligațiilor de plată datorate bugetului local de către persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale și asociații familiale, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Orașului Ghimbav
11397Aviz referitor la proiectul la Ordin pentru instituirea schemei de ajutor de minimis ,,Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală”
11424AVIZ referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis, în vederea susținerii operatorului SC Ecosistem Victoria SRL în scopul asigurării funcționării serviciului public de salubrizare în comuna Cîrțișoara, jud. Sibiu
11800Aviz referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa proiritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12 – Îmbunătîțirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
11865Aviz referitor la masura administrativa de atribuire in mod direct a contractului de delegare a serviciului de transport public local cu autobuze, troleibuze si tramvaie de catre Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov operatorului Societatea de Transport Bucuresti STB SA
12042Aviz -referitor la proiectul de hotărâre privind schema de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a comunei Turț, județul Satu Mare
12112Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor individual de minimis pentru majorarea capitalului social al societății Thermoenergy Group SA Bacău
12908Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor individual de minimis pentru majorarea capitalului social al societății GOSCOM LUPENI SRL
12932Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii directe a serviciului de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţia de sortare din municipiul Timişoara
13077Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și speciale în Municipiul Alexandria către Serviciul Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria
13253Aviz referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea procedurii de implementare a schemei de minimis prevăzută în cadrul Programului național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii
13258Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând sprijinirea IMM –urilor deținătoare de clădiri în municipiul Gheorgheni , județul Harghita
13559Aviz referitor la proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016 – 2018 al Societății de Transport cu Metroul București “METROREX”- SA, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016, cu modificările și completările ulterioare
13659Aviz referitor la proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
13726AVIZ referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru majorarea capitalului social al S.C. RECONS Arad S.A., în anul 2018
13728Aviz referitor la atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local pe raza de competenţă a unităţilor administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Transregio, către Oradea Transport Local SA
14134AVIZ referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, persoane juridice, beneficiari în anii fiscali 2019-2020 de cotă de impozitare redusă la impozitul pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care deţin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE şi Green Star) ca şi „clădire verde”
14237Aviz referitor la proiectul de hotarare privind aprobarea schemei de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local al conumei Sînpaul pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în cadrul Parcului Industrial Mureș, comuna Sînpaul, sat Chirileu
14335Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis, reprezentând scutirea de la plata impozitului pe clădiri și terenuri, datorate bugetului local al orașului Ungheni, de către societățile care își desfășoară activitatea în cadrul SC Parc Industrial Mureș SA
14402Aviz privind proiectul “Dezvoltări ale SNT în zona de NE a României în scopul îmbunătăţirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei, precum şi a asigurării capacităţilor de transport spre Republica Moldova”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare
14467Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor individual de minimis reprezentând scutirea de la plata impozitului pe clădiri și teren datorate de către Societatea NAVROM CENTRU DE AFACERI S.R.L. Galați
14545Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea de scutiri de la plata majorărilor de întârziere generate de neachitarea la termen a obligațiilor fiscale principale constând în impozite și taxe locale, datorate bugetului local de către contribuabilii persoane juridice de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Slobozia, județul Ialomița
14587Aviz privind proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea criteriilor și modalităților de stabilire și ajustare a prețurilor reglementate aferente serviciilor de calificare, depozitare și procesare a octoxidului de uraniu, precum și prețul dioxidului de uraniu furnizat de către CNU SA pe teritoriul României
14934Aviz referitor la proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea mandatării Asociației Intercomunitare ,,Eco Sistem Victoria’’ să delege gestiunea prin atribuire directă a serviciului public de salubrizare, darea în administrare și exploatare către SC Ecosistem Victoria SRL
15065Aviz referitor la atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local pe raza de competenţă a unităţilor administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia Metropolitană de Transport Public Cluj” către Compania de Transport Public Cluj Napoca SA.
15207AVIZ referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe cladiri si teren pentru intreprinderile care activeaza pe raza administrativ-teritoriala a municipilui Constanta, constand in reducerea cu 60% a impozitului pe cladiri si impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioada de cel mult 6 luni intr-un an calendaristic
15233Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale (impozite și taxele locale) și celor bugetare (redevențe și chirii) datorate de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Târgu Jiu
15323Aviz referitor la atribuirea directă a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț și, respectiv, pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice,, pe raza de competență a unora dintre unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Microregională Alesik către ECO CSIK SRL
15498Aviz privind proiectul de Ordin pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului în cadrul programului RO-CULTURA
16070Aviz referitor la atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local pe raza de competenţă a unora dintre unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov către RATBV SA
16139Aviz referitor la proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 2400/10.03.2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanție neplafonată de portofoliu din cadrul Programului Operaţional ”Inițiativa pentru IMM-uri”
16262Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și terenul aferent pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în parcul industrial al municipiului Slobozia, jud. Ialomița
16476Aviz referitor la proiectul de Hotărâre privind completarea şi modificarea Contractului nr. 49304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galaţi încheiat cu Transurb SA
16565Aviz referitor la proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Deva privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, efectuat prin curse regulate, în municipiului Deva și localitățile aparținătoare, către Transport Public Local Deva SRL
16584Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis reprezentând acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a comunei Botiza
16666Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii datorate bugetului local de către persoane juridice de pe raza administrativ-teritorială a comunei Prejmer, jud. Braşov
16690Aviz referitor la proiectul de Ordin privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b –Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a acererii de TIC, acțiunea 2.2.1 ,,Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniul prin dezvoltarea de clustere’’ din cadrul POC, aprobată prin OMFE nr. 951/20.09.2018 și OMCSI nr. 780/24.09.2018
16828Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea facilităților fiscale prevăzute de dispozițiile art.456 alin. 2 lit. a,c,d,f și art. 456 alin.2 lit. b,d - f și q din Legea 227/2015 provond Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare, pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Galați
16842Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis, în perioada 2018-2019-2020, pentru cofinanțarea activităților Asociației Club Sportiv Hockey Gheorghieni
16909Aviz referitor la proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016 – 2018 al Societății de Transport cu Metroul București “METROREX”- SA, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016, cu modificările și completările ulterioare
16910Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual pentru scutirea de la plata taxei pe clădirile - centralele termice și a taxei pe terenul aferent, datorate de către SC GOLDTERM MANGALIA SA, societate a consiliului local al municipiului Mangalia
16911Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului individual de minimis, în vederea susținerii operatorului SC GOS-TRANS-COM SRL în scopul asigurării funcționării serviciului de salubrizare în orașul Covasna, jud. Covasna
17012Aviz referitor la proiectul de hotărâre a Consiliului Local al municipiului Mediaș privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, pe raza administrativ-teritorială a municipiului Mediaș, către Meditur SA
17046Aviz referitor la proiectul de contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Câmpia Turzii