logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc


PROCEDURA

de depunere la Comisia Europeană a unei plângeri referitoare la acordarea ilegală a unui ajutor de statCare este baza juridică?


Regulamentul de procedură - Regulamentul (UE) nr. 1589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Regulamentul de punere în aplicare - Regulamentul (UE) nr. 2282/2015 al Comisiei din 27 noiembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 în ceea ce privește formularele de notificare și fișele de informații.

Cum îmi pot da seama dacă o măsură este un ajutor de stat?

Articolul 107 paragraful (1) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene prevede următoarele: cu excepţia derogărilor prevăzute de tratate, sunt incompatibile cu Piaţa internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre Statele Membre.

Prin urmare, pentru a determina dacă o măsură este ajutor de stat, aceasta trebuie să implice:

1.    utilizarea resurselor de stat;
2.    acordarea unui avantaj economic;
3.    selectivitatea;
4.    efecte asupra concurenţei;
5.    efecte asupra comerţului între Statele Membre.

Cine poate depune o plângere?

In temeiul articolului 20 din Regulamentul de procedură, doar părțile interesate pot înainta plângeri pentru a informa Comisia în legătură cu orice presupus ajutor ilegal sau cu orice presupusă utilizare abuzivă a unui ajutor. în acest scop, persoanele fizice și juridice care înaintează o plângere în temeiul articolului 10 alineatul (1) și al articolului 20 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 trebuie să demonstreze că sunt părți interesate în înțelesul articolului 1 litera (h) din regulamentul menționat [a se vedea în acest scop și articolul 11a alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare].

Conform articolului 1 litera (h) din Regulamentul de procedură, prin persoană interesată se înțelege „orice Stat Membru și orice persoană, întreprindere sau asociație de întreprinderi ale căror interese pot fi afectate de acordarea unui ajutor, în special beneficiarul ajutorului, întreprinderile concurente și asociațiile profesionale.”

De ce este obligatorie utilizarea formularului de plângere?

Prin articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 734/2013 al Consiliului, utilizarea unui formular de plângere a devenit obligatorie. Printr-o modificare adusă Regulamentului de punere în aplicare [Regulamentul (UE) nr. 372/2014 al Comisiei] a fost introdus un nou formular de plângere. în temeiul articolului 11a alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare, părțile interesate au obligația de a completa formularul care figurează în anexa IV și de a furniza toate informațiile cu caracter obligatoriu care sunt solicitate în formular. Această nouă cerință a intrat în vigoare la 2 mai 2014. Principalul său scop este de a facilita gestionarea plângerilor, asigurând faptul că toate informațiile relevante despre presupusul ajutor ilegal sau presupusa utilizare abuzivă a unui ajutor ajung la cunoștința Comisiei.

Comisia poate scuti partea interesată, pe baza unei cereri motivate a acesteia, de obligația de a furniza unele dintre informațiile solicitate în formular [articolul 11a alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare]. Plângerile se depun în una dintre limbile oficiale ale Uniunii [articolul 11a alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare].

Comisia va cere reclamanților care au comunicat informații incomplete să își facă punctele de vedere cunoscute într-un termen stabilit. Dacă răspunsul nu parvine în termenul stabilit, se consideră că plângerea a fost retrasă.

Cum pot trimite plângerea?


Există două modalităţi:

1.    descărcaţi formularul de plângere şi trimiteţi-l prin poştă sau prin e-mail;
2.    completaţi formularul on-line pe site-ul Comisiei Europene, la adresa http://ec.europa.eu/competition/forms/sa_complaint_ro.html.

Dacă aţi trimis formularul prin e-mail sau dacă l-aţi completat on-line, nu mai este necesar să-l trimiteţi prin poştă sau fax.

Dacă plângerea dumneavoastră conţine secrete industriale sau informaţii confidenţiale, vă rugăm să nu uitaţi să trimiteţi şi o versiune neconfidenţială.

Recomandări pentru plângerile trimise prin e-mail:

-      anexele nu trebuie să depăşească 3 MB;
-      dacă e-mailul dumneavoastră depăşeşte această dimensiune, vă recomandăm să mai trimiteţi încă un e-mail cu acelaşi "subiect" şi cu referinţa "e-mail 2";
-      dacă aveţi o cantitate considerabilă de documente, le puteţi trimite prin poştă pe suport CD ROM la adresa de mai jos.

Unde trebuie trimisă plângerea?

Vă rugăm să trimiteţi plângerea dumneavoastră la direcţia generală competentă:

Comisia Europeană
Direcţia Generală Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Direcţia H
Birou: Loi 130, 5/128
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 76 72
agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu

Comisia Europeană
Direcţia Generală Pescuit şi Afaceri Maritime
Direcţia D
Rue Joseph II 99
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 19 42
mare-aidesdetat@ec.europa.eu

Pentru toate celelalte sectoare:
Comisia Europeană
Direcţia Generală Concurenţă
Registrul ajutoarelor de stat
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 12 42
stateaidgreffe@ec.europa.eu

Dacă nu ştiţi sigur ce serviciu este responsabil, puteţi adresa plângerea la:
Comisia Europeană
Secretariatul General
B-1049 Bruxelles
Fax: (32-2) 29 296 43 35
sg-plaintes@ec.europa.eu

Ce se întâmplă după ce trimit plângerea?

In termen de 15 zile lucrătoare de la recepţionarea plângerii dumneavoastră, Comisia Europeană va trimite o confirmare de primire. Comisia va analiza informaţiile furnizate şi, în cel mai scurt timp posibil, vă va comunica măsurile luate.

Versiunea neconfidenţială a plângerii poate fi înaintată Statului Membru pentru observaţii. Veţi fi ţinut la curent cu derularea investigaţiilor Comisiei.

Care este departamentul/serviciul responsabil cu tratarea plângerii?

In cadrul Comisiei, plângerile legate de ajutoarele de stat sunt tratate în sistem descentralizat de către departamentele responsabile.

Pot prezenta cazul în faţa unei instanţe naţionale?

Obligaţia unui Stat Membru de a informa Comisia cu privire la un eventual ajutor de stat pe care intenţionează să-l acorde („clauza suspensivă”) are un efect direct, ceea ce înseamnă că părţile afectate de ajutorul de stat acordat fără a se ţine seama de clauza suspensivă („ajutor ilegal”) pot prezenta cazul în faţa unei instanţe naţionale. De aceea, persoanele fizice sau juridice ale căror interese au fost afectate de un ajutor de stat presupus ilegal pot prezenta cazul în faţa unei instanţe naţionale, care trebuie să evalueze cazul indiferent dacă a fost lansată în paralel o procedură pe lângă Comisia Europeană. Acţiunile introduse pe lângă instanţele naţionale pot oferi o cale de atac importantă, care poate duce la obţinerea de despăgubiri imediate pentru cel afectat de ajutorul de stat ilegal, printre care: suspendarea plăţii ajutorului ilegal, recuperarea ajutorului ilegal (indiferent de compatibilitate), recuperarea dobânzilor corespunzătoare perioadei de ilegalitate, despăgubiri pentru concurenţi şi alţi terţi, precum şi măsuri provizorii împotriva ajutoarelor ilegale.